IPA.BCFier Assets for Version 3.0.0--10-ui-fixes0092

IPA.Bcfier.Setup_Windows_X64.exe (137.85 MB)
IPA.Bcfier_Unzipped_Windows_X64.zip (190.95 MB)
IpaBcfierRevitPlugin.exe (138.18 MB)

Dangl Docu