IPA.BCFier Assets for Version 3.0.0--10-ui-fixes0103

IPA.Bcfier_Unzipped_Windows_X64.zip (194.46 MB)
IPA.Bcfier.Setup_Windows_X64.exe (140.45 MB)
IpaBcfierRevitPlugin.exe (140.71 MB)

Dangl Docu