IPA.BCFier Assets for Version 3.0.0--10-ui-fixes0113

IPA.Bcfier.Setup_Windows_X64.exe (152.25 MB)
IPA.Bcfier_Unzipped_Windows_X64.zip (210.46 MB)
IpaBcfierRevitPlugin.exe (152.25 MB)

Dangl Docu