IPA.BCFier Assets for Version 3.0.0--10-ui-fixes0128

IPA.Bcfier_Unzipped_Windows_X64.zip (215.02 MB)
IPA.Bcfier.Setup_Windows_X64.exe (155.49 MB)
IpaBcfierRevitPlugin.exe (155.43 MB)

Dangl Docu