IPA.BCFier Assets for Version 3.0.0-beta0078

IPA.Bcfier_Unzipped_Windows_X64.zip (190.76 MB)
IPA.Bcfier.Setup_Windows_X64.exe (137.63 MB)

Dangl Docu