IPA.BCFier Assets for Version 3.0.0-beta0146

IPA.Bcfier_Unzipped_Windows_X64.zip (215.08 MB)
IPA.Bcfier.Setup_Windows_X64.exe (155.57 MB)

Dangl Docu