XmlTools Changelog for Version 0.9.0-beta0013

v0.9.0:

v0.8.1:

v0.8.0:

v0.7.0:

v0.6.5:

v0.6.4:

v0.6.3:

v0.6.2:

v0.6.1:

v0.6.0:

v0.5.1:

v0.5.0:

v0.4.1:

v0.4.0:

v0.3.1

v0.3.0:

v0.2.0

v0.1.2

v0.1.1

v0.1.0

Dangl Docu